LỊCH SỬ NHỮNG CHIẾC RƯƠNG CỦA LOUIS VUITTON

Có một giai thoại về những chiếc rương độc nhất mà Louis Vuitton đã làm ra cho các khách hàng của ông. Một món đồ lịch sử gắn liền với nghệ thuật viễn du suốt hơn 165 năm qua.

Đừng bỏ qua