The Fashionable Life

Thời trang đâu chỉ là quần áo. Đó còn là cách nhìn nhận, đánh giá và hưởng thụ cuộc sống. Mục The Fashionable Life đưa bạn tiếp cận để hiểu thêm về cuộc sống của những người nổi tiếng.