Góc nhìn

Nhân sinh quan của một người quyết định sự thành công của người đó. Góc nhìn lạc quan mang lại sự tích cực và tinh thần hăng hái vươn lên. Góc nhìn tiêu cực làm con người mất sức đấu tranh để đạt tới thành công.